Seikkalijat

Seikkailija seikkailee rohkeasti jo pidemmällekin, tutkimusmatkaili­jan lailla.

Seikkailija on toimelias, neuvokas, oikeudenmukainen ja yhteistyö­kykyinen. Hänellä on energiaa tiedollisiin, sosiaalisiin ja liikunnalli­siin haasteisiin.

Seikkailijaosastossa lapsi oppii toimimaan ryhmän jäsenenä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, omaksuu yhteistyön taidot ja pelisään­nöt sekä testaa osaamistaan ryhmän toiminnassa ja saa onnistumisen kokemuksia.

Seikkailijan tunnusväri on hiilloksen oranssi

Seikkailijat ja seikkailijajoukkue

Seikkailijat ovat 10-12-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat noin kymmenen hengen joukkueissa kerran viikossa. (Katso tarkemmin Toimareitten joukkueitten tiedot)

Kokouksissa seikkailijajoukkue jakaantuu vartioihin, jollaisen johta­jana jokainen seikkailija toimii vuorollaan.

Johtajat

Seikkailijajoukkuetta johtaa yksi tai kaksi sampoa, jotka ovat vaelta­jaikäisiä tai vanhempia tehtävään koulutettuja johtaja. Sammon vas­tuulla on seikkailijamaisen ohjelman järjestäminen joukkueelle ja tie­tenkin seikkailijat kokousaikana.

Sammot kokoontuvat säännöllisesti samponeuvostoon, SAHA:an, suun­nittelemaan tulevaa toimintaa.

Tapahtumat

Syksyllä seikkailijat osallistuvat SUSE- retkipäivään sudenpentujen kanssa. Sudenpentujen lähtiessä kotiin jatkavat seikkailijat omalla yö­retkellä. Keväällä on vuorossa kevätleiri yhdessä tarpojien, samoajien ja vaeltajien kanssa. Seikkailijat osallistuvat myös lippukunnan yhtei­siin joulu- ja kevätjuhliin sekä kesäleirille.

Myös piiri tarjoaa seikkailijoille ohjelmaa ainakin kilpailujen muo­dossa.

Lippukunnan ja piirin tarjoamien tapahtumien lisäksi seikkailija jouk­kueet tekevät kaksi omaa retkeä vuoden aikana. Retken pituus, majoi­tusmuoto ja paikka määräytyvät vuodenajan ja seikkailijoiden iän mukaan.

Ohjelma ja suoritukset

Seikkailija ohjelma koostuu ilmansuunnista siten, että jo­kainen toi­mintakausi (syksy, kevät) on oma ilmansuun­tansa omine aktiviteettei­neen. Ilmans­uunnat on koottu seik­kailijan aktiviteettik­orttiin, jollai­sen seikkailija saa vaiheen alussa.

Tavoitteena on, että seikkailija op­pii perustaidot ryh­mässä toimimi­sesta ja saa kokemusta retkeilystä.

Seikkailijat suorittavat ilmansuuntien lisäksi taitomerk­kejä vähintään yhden puolessa vuodessa. Taitomerkit ovat sa­moja, kuin mitä vanhan ohjelman var­tiolaiset suorit­tivat. Seikkaili­joiden päätösmerk­ki on metallinen kompassiruusu.

Toimareissa seikkailijavaihe kestää kaksi ja puoli vuotta, jonka aika­na seikkailija ehtii suorittamaan kaikki pääil­mansuunnat, yhden väli-ilm­ansuunnan ja ainakin viisi tai­tomerkkiä.

Varusteet

Ret­kivarusteisiin seikkailijan kohdalla pitää jo kiinnitt­ää hie­man enemmän huomiota. Rinkan tulee olla sellai­nen, että sinne mah­tuvat kaikki tavarat ja sitä on hyvä kantaa. Makuupussiinkin on syytä olla kunnolli­nen, sillä seikkailijat tulevat jo nukkumaan ul­kona.

Vaatetuksen tulee olla vuodenaikaan sopivaa. Kumisaap­paat ovat h

y­vät jalkineet metsässä syksyisin ja keväisin. Lisäksi mu­kana tulee olla tarpeeksi lämmintä vaatetta.

Tärkeintä kuitenkin on, että seikkailija tuntee varusteensa. Kokouk­sissa toki opetellaan rinkan pakkaamista, mutta ennen retkeä on tär­keää että seikkailija on itse pakkaamassa tavaroitaan, jotta tietää ruo­kailu- tai peseytymisvälineiden varmasti olevan mukana ja mistä ne tarvittaessa löytyy.

Seikkailijoiden partiopuku

Seikkailijat pitävät partioasunaan samanlaista paitaa kuin su

denpenn­utkin. Se on edullinen ratkaisu ikään, jossa kasve­taan nopeasti. Par­tiopaitaa pidetään ainakin virallisem­missa tilanteissa, tosin rentona asuna se sopii partion yleispaidaksi­kin. Paidat tilataan syksyl­lä yh­teistilauksena.

Vuonna 2009 otetaan käyttöön malli, joka on rento collegehuppari. Siitä tehdään yhteishankinta jatkossa syksyisin. Paidan vasempaan hihaan on valmiiksi painettu siihen kuuluvat merkit. Näin säästetään kustannuksissa ja helpotetaan ompelu-urakkaa.

Vanhat huputtomat colleget käyvät hyvin edelleenkin.

Jokaisessa kokouksessa on mu­kana ainakin partio­huivi, joka kiinni­tetään upealla seikkailijan huivi­kiinnikkeellä. Kokouksissa seikkaili­joilla on hyvä olla huivin ja suorituskortin li­säksi säänmukaiset vaat­teet ja muistiinpanovälineet.

Paitaan tulevat merkit

Paidan oikeaan hihaan tulevat ilmansuunnat ja taitomerkit.

Vasemmassa hihassa ovat paikkakunta-, lippukunta- ja piiritunnus. Toimareitten suse- paidassa ei pidetä maailmanjärjestöjen eikä SP:n merkkiä (katso kuva vasemmalla).

Ohessa muita seikkailijoitten merkkejä:

Seikkailijavaiheen aloitusmerkki. Seikkailija saa kiinnittää aloitusmerkin oikeaan hihaansa annettuaan seikkailijialupauksen. Lupaus annetaan noin kuukausi seikkailijaikäkauden aloittamisen jälkeen. Ennen lupausta seikkailija käy omassa joukkueeseen läpi Tervetuloa- vaiheen, jonka aikana tulevat tutuksi tärkeät oman ikäkauden asiat.

Kiinnitä aloitusmerkki siten, että saat sen ympärille sopimaan myöhemmin tulevat ilmansuuntamerkit.

Tervetuloa- vaiheen alkaa seikkailijaohjelman ilmansuuntien läpikäyminen. Ilmansuunta kestää puoli vuotta, neljä ilmansuuntaa käydään siis kahdessa vuodessa. Viimeinen puoli vuotta seikkailijana kuluu väli-ilmansuunnan pariss.

Ilmansuunnat käydään järjestyksessä pohjoinen, etelä, länsi ja itä. Jokaisen ilmansuunnan jälkeen seikkailija saa oikean hihansa aloitusmerkin ympärille uuden ilmansuunnan

Ilmansuunta- merkkien alle jätetään tila väli-ilmansuuntamerkeille. Ja niitten alapuolelle tulevat sitten taitomerkit. Ikäkauden lopuksi seikkailija saa kiinnittää partiopuseronsa vasempaan rinnukseen seikkailijavaiheen päätösemerkin, mahdollisen sudenpentu-ikäkauden päätösmerkin yläpuolelle.

Esimerkki

taitomerkistä

(Nikkari- merkki)

Seikkailijavaiheen

päätösmerkki